Prosessen for å bli registrert som livssynssamfunn
Prosessen for å bli registrert som livssynssamfunn

Prosessen for å bli registrert som livssynssamfunn

Norsk vegansamfunn sin prosess for å bli registrert som livssynssamfunn etter § 1 av Lov om tros- og livssynssamfunn har vist seg å være mer utfordrende og tidkrevende enn vi så for oss da vi stiftet Norsk vegansamfunn som livssynssamfunn i 2020. I saksdokumentene refereres det til lover og forarbeider. Vi har linket til disse dokumentene her samt hentet ut utragene som er mest relevante for vår søknad. Status nå er at vi venter på Barne- og familiedepartementet (BFD) sin behandling av vår klage på Statsforvalteren i Agder (SFAG) sitt vedtak om å avslå vår søknad for 2022. Skulle vi få avslag på denne blir neste steg å varsle søksmål mot staten v/BFD i henhold til mandat fra årsmøtet 2023.

28. februar 2021

Søknad sendes til statsforvalteren

Livssynserklæringen ble utarbeidet høsten 2020 og dannet et godt grunnlag for søknaden.
Søknaden for 2021 finner du her.

6. april 2021

Krav om tilskudd for 2021

Kravet finner du her.

20. september 2021

Statsforvalteren avslår søknaden

Statsforvalteren i Agder avslår søknaden om registrering av livssynssamfunn etter å ha behandlet søknaden i nesten 7 måneder.
Avslaget finner du her.

10. oktober 2021

Klage på avslag på søknad om registrering

Klagen ble ferdigstilt etter 3 uker intensivt arbeid og endte opp med å bli på over 15 sider.
Klagen finner du her samt vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3 og vedlegg 4.

19. oktober 2021

Klage oversendes Barne- og familiedepartementet for behandling

Statsforvalteren finner ikke grunn til å endre avgjørelse og sender dermed klagen videre til departementet.
Dokumentet finner du her.

15. november 2021

Foreløpig svar

Departementet tar sikte på å fatte vedtak innen to måneder.
Dokumentet finner du her.

20. desember 2021

Oppdaterte vedtekter sendes til departementet

Vedtektene til NVS ble oppdatert på årsmøtet den 11. desember 2021 og ble sendt til departementet da endringene var av relevanse for søknaden.
Mailen finner du her med vedlagte vedtekter.

19. januar 2022

Foreløpig svar (nr. 2)

Fire dager over sin egen frist skriver departementet at de tar sikte på å fatte vedtak innen én måned.
Dokumentet finner du her.

21. februar 2022

Purring på svar

Departementet har for andre gang ikke klart å overholde sin egen frist og vi purrer på svar i en mail du kan finne her.

22. februar 2022

Sender inn krav om tilskudd for 2022

Dokumentet finner du her.

24. februar 2022

Foreløpig svar (nr. 3)

Fem dager over sin egen frist skriver departementet at de tar sikte på å fatte vedtak innen tre uker.
Mailen finner du her.

17. mars 2022

Klage på saksbehandling til sivilombudet

Departementet har på dette tidspunkt igjen ikke klart å svare innen egen frist, og vi velger å klage saksbehandlingen inn til sivilombudet.

5. april 2022

Sivilombudet avslutter sak

Sivilombudet tar kontakt med BFD og opplyser oss om at vi kan klage på nytt om saken ikke er ferdig behandlet i løpet av sommeren.
Dokumentet finner du her.

5. april 2022

Foreløpig svar (nr. 4)

Etter at sivilombudet tar kontakt med departementet får vi endelig svar fra departementet som skriver at de tar sikte på å fatte vedtak innen to måneder.
Mailen finner du her.

26. april 2022

Departementet anmoder bistand fra regjeringsadvokaten

Vi har etterspurt innsikt i dette dokumentet og fått avslag på dette med begrunnelse i offentleglova § 15 1 (merinnsyn er vurdert).

7. juni 2022

Purring på svar (nr. 2)

Departementet har igjen ikke klart å svare innen egen frist (5. juni). Purremailen finner du her.

8. juni 2022

Foreløpig svar (nr. 5)

Departementet skriver (3 dager over sin egen frist) at de tar sikte på å fatte vedtak innen én måned.
Mailen finner du her.

11. juli 2022

Purring på svar (nr. 3)

Departementet har igjen ikke klart å svare innen egen frist (8. juli). Purremailen finner du her. Denne purremailen fikk vi aldri svar på.

31. juli 2022

Purring på svar (nr. 4)

Etter tre uker med manglende respons prøver vi igjen å få kontakt for å få svar. Purremailen finner du her.

1. august 2022

Foreløpig svar (nr. 7)

Departementet skriver (24 dager over sin egen frist) at de tar sikte på å fatte vedtak innen tre uker og beklager den lange saksbehandlingstiden
Mailen finner du her.

1. august 2022

Diskriminering i forbindelse med klage

Vi klager til diskrimineringsnemnda for saksbehandlingen til BFD.
Klagen finner du her.

24. august 2022

Departementet tar ikke klagen til følge

Etter å på ny ha brutt sin egen frist (21. august) får vi omsider svar fra departementet (etter over 10 måneder saksbehandlingstid): De tar ikke klagen til følge.
Vi arbeider med å skrive ny søknad for 2022. Vi har blitt forsikret fra statsforvalteren at vi ikke har frist på denne og siden krav om statstilskudd behandles i etterkant av søknad om registrering fulgte det at behandling av dette kravet må utsettes.
Dokumentet fra departementet finner du her.

3. oktober 2022

Avvisning av krav om statstilskudd

Før vi fikk sendt inn søknaden og uten varsel fikk vi tilsendt avvisning av krav om statstilskudd.
Avvisningen finner du her.

20. oktober 2022

Klager på avvisning av krav om statstilskudd

Vi klager på avvisningen da dette ikke stemmer overens med tidligere gitt informasjon.
Dokumentet finner du her.

16. november 2022

Klagen oversendes departementet

Statsforvalteren skriver at «Statsforvalteren har på dette tidspunkt ikke mottatt noen ny registreringssøknad og kan derfor ikke se at saken er tilført nye og vesentlige opplysninger.» uten å ha hentet inn opplysninger. Hadde statsforvalteren varslet oss om dette hadde vi selvfølgelig sendt inn søknad. For å bevise dette ble søknaden sendt inn samme uke.
Dokumentet finner du her.

16. november 2022

Ber om oppklarende svar fra statsforvalteren

Vi skjønner nå at vi har blitt feilinformert om prosessen rundt søknad og krav om statstilskudd for 2022, og etterspør oppklaring rundt dette fra statsforvalteren.
Mailen finner du her.

18. november 2022

Svar på henvendelse

Statsforvalteren bekreftet at det ikke var en frist på innsending av ny registreringssøknad.
Dokumentet finner du her.

20. november 2022

Ny søknad for 2022 sendes inn

Søknaden for 2022 finner du her sammen med vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3.

20. november 2022

Vi ber om at vedtaket omgjøres

Vi ber statsforvalteren om å gjøre om på vedtaket om å avslå registreringen av Norsk vegansamfunn som livssynssamfunn i lys av søknaden for 2022.
Mailen finner du her.

29. november 2022

Forhåndsvarsel om henleggelse

Nemda vurderer å henlegge saken om diskriminering i forbindelse med klage.
Dokumentet finner du her (dokumentet er publisert etter Steffen Tretvoll Althand samtykke).

13. desember 2022

Vi kommenterer varselet fra diskrimineringsnemnda sin henleggelse

Vi argumenterer for at diskrimineringsnemnda har en feilaktig oppfatning om hva vi mener er diskriminerende i denne saken.
Mailen finner du her.

22. desember 2022

Søknaden for 2022 oversendes departementet

Statsforvalteren velger å oversende søknaden for 2022 til departementet på tross av tidligerer uttalelser om at de skulle behandle søknaden om den hadde endret seg vesentlig.
Dokumentet finner du her.

12. januar 2023

Vi etterspør informasjon fra departementet

Saken er nå i departementet sine hender igjen og vi må forholde oss til departementets forståelse av prosessen, og ikke den vi har blitt fortalt av statsforvalteren. For å klargjøre gjenstående uklarheter etterspør vi mer informasjon fra departementet.
Mailen finner du her.

13. januar 2023

Departementet avventer omgjøringsanmodning

Departementet forklarer at vi kan sende inn en omgjøringsanmodning.
Mailen finner du her.

20. januar 2023

Diskrimineringsnemnda henlegger saken

Nemda henlegger saken om diskriminering i forbindelse med klage.
Dokumentet finner du her (dokumentet er publisert etter Steffen Tretvoll Althand samtykke).

4. februar 2023

Anmodning om omgjøring

Vi anmoder departementet om å gjøre om på vedtaket om å avslå registreringen av Norsk vegansamfunn som livssynssamfunn i lys av søknaden for 2022.
Anmodningen finner du her.

7. februar 2023

Etterspør bekreftelse på riktig forståelse av prosessen videre

Vi har ved flere anledninger opplevd å ha blitt missforstått og missinformert og etterspør her en bekreftelse av departementet på at vi har forstått prosessen videre riktig. Vi fikk aldri svar på dette.
Mailen finner du her.

19. februar 2023

Sender inn krav om tilskudd for 2023

Dokumentet finner du her.

27. februar 2023

BFD returnerer søknaden for 2022 til Statsforvalteren

Vi har ikke fått skriftlig svar på forrige forespørsel og BFD gjør en helomvending og returnerer søknaden for 2022 til Statsforvalteren for en toinstansbehandling.
Dokumentet finner du her.

18. april 2023

Purring på svar

Selv om lengre saksbehandlingstid muligens kan forsvares, så kan ikke brudd på Forvaltningsloven § 11 a forsvares.
E-posten finner du her (det er her en skrivefeil; «Vi snakket sist på telefon i slutten av april» skal være «Vi snakket sist på telefon i slutten av mars») .

29. april 2023

Klage til sivilombudet

Steffen klager til sivilombudet på BFDs brudd på Forvaltningsloven § 11 a.
Klagen finner du her.

5. mai 2023

Sivilombudet avslutter sak

Sivilombudet svarer på vår klage og skriver i et brev til BFD at «Vi legger til grunn at departementet nå sender et foreløpig svar i saken, jf. forvaltningsloven § 11a og alminnelige normer for god forvaltningsskikk».
Dokumentet finner du her.

8. mai 2023

Foreløpig svar

BFD gir omsider et foreløpig svar seks uker etter fristen av Forvaltningsloven § 11 a har gått ut. Departementet skriver at de tar sikte på å fatte vedtak innen tre uker og beklager den lange saksbehandlingstiden.
Mailen finner du her.

30. mai 2023

Purring på svar (nr. 2)

BFD har på ny overgått sin egen frist, og har forøvrig heller ikke adressert henvendelsen vår den 7. februar 2023. Vi purrer derfor på svar.
Brevet finner du her.

1. juni 2023

Foreløpig svar (nr. 2) med avklaringer

BFD svarer denne gang kjapt på vår henvendelser og purring. De skriver at en avgjørelse trolig foreligger innen 2 uker.
Brevet finner du her.

8. juni 2023

BFD beslutter å avslå anmodningen om omgjøring

Etter over 4 månder behandlingstid velger BFD å avslå vår omgjøringsanmodning.
Dokumentet finner du her.

11. juni 2023

Brev til SFAG med tilleggsopplysninger for 2022 søknaden

Etter bare 3 dager jobber styret intenst med å sammenfatte et omfattende svar (11 sider) på BFDs beslutning som vi kan sende til Statsforvalteren i Agder i forbindelse med deres pågående behandling av 2022 søknaden. Vi påpeker BFDs selektive forståelse av vårt livssyn og argumenterer grundig for hvorfor Norsk vegansamfunn er et livssynssamfunn i trossamfunnslovens forstand.
Brevet finner du her, med tilhørende vedlegg.

16. juni 2023

Foreløpig svar

Statsforvalteren håper å kunne behandle søknaden for 2022 ila 3 månder grunnet stor saksmengde.
Brevet finner du her.

18. august 2023

BFD avviser krav om statsstøtte for 2022

Vi blir tipset av en journalist i Vårt Land den 29. august om at BFD avviser vårt krav om statsstøtte for 2022 før SFAG har behandlet søknaden vår for 2022 ved dette dokumentet. Dokumentet ble altså publisert på eInnsyn (publisert den 23. august) uten at det ble digitalt sendt til oss. Vi fikk brevet tilsendt via fysisk post fire dager senere (den 1. september), altså to uker etter dokumentets dato.
Vi har blitt forsikret av BFD om at dette omgjøres om vi får tilslag på søknaden for 2022, som altså fremdeles er til behandling hos SFAG på dette tidspunkt.

1. september 2023

Påminnelse til SFAG

I håp om at SFAG overholder fristen den 16. september sender vi en påminnelse om dette hvor vi også benytter anledningen til å ettersende dokumentasjon for vår første vigselsseremoni.
Brevet finner du her, med tilhørende vedlegg.

18. september 2023

Purring på SFAG

SFAG klarte ikke å overholde fristen og vi purrer derfor på svar.
Brevet finner du her.

19. september 2023

Avslag på søknad om tros- eller livssynssamfunn

Vi får omsider avslag på vår søknad for 2022. Denne gang med kanskje den svakeste begrunnelsen på vår mest gjenomarbeidet og omfattende søknad så langt. Vi kommer selvfølgelig til å klage på dette vedtake til BFD innen tidsfristen på 3 uker.
Brevet finner du her.

30. september 2023

Klage på avslag av registreringssøknad for 2022

I løpet av 10 dager (vi ble tilsendt avslaget den 20. september) leverer vi en solid klage på avslaget til SFAG.
Klagen finner du her samt vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3, vedlegg 4, vedlegg 5, vedlegg 6, vedlegg 7, vedlegg 8, vedlegg 9, vedlegg 10, vedlegg 11, vedlegg 12 og vedlegg 13.

15. oktober 2023

Høringssvar

BFD sender ut en høring for endringer i trossamfunnsloven hvor de blant annet ønsker innspill på hvordan dette samarbeidet og dialogen for et livssynsåpent samfunn kan styrkes. Vi benytter anledningen til å poengtere at de har mye forbedringspotensialet når det kommer til vår søknadsprosess og foreslår hvordan dette kan forbedres (i tillegg til innspill på de andre endringsforslagene til trossamfunnsloven).
Høringssvaret finnes her samt vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3.

16. oktober 2023

Foreløpig svar i klagesak

SFAG har for tiden noe saksbehandlingstid og håper å behandle saken innen 6 uker (innen 27. november).
Brevet finner du her.

10. november 2023

Klage oversendes BFD for behandling

Etter vår omfattende klage på SFAG sitt avlag har de kun følgende å si: «Etter en gjennomgang av klagen finner ikke Statsforvalteren grunn til å endre vår avgjørelse. Saken oversendes Barne- og familiedepartementet for endelig avgjørelse, jf. fvl § 33 fjerde ledd»
Brevet finner du her.

20. november 2023

Avvising av krav om statstilskudd

SFAG avviser vårt krav om statstilskudd på bakgrunn av at de har avslått vår søknad for 2022 på tross av at klagen på dette avslaget fremdeles er inne til behandling hos BFD.
Brevet finner du her.

27. november 2023

Klage oversendes BFD på ny for behandling

Grunnet at departementet ble angrepet i 2023 måtte SFAG på ny oversende klagen til BFD.
Brevet finner du her.

29. november 2023

Klage på avvisning av krav om statstilskudd

For å sikre oss mot missforståelser etter å ha blitt registrert som livssynssamfunn, så klager vi på avvisningen av krav om statstilskudd for 2023. Vi mener dette vedtaket må gjøres etter at saken er ferdig behandlet.
Brevet finner du her.

4. januar 2024

SFAG oversender klagen til BFD

SFAG oversender vår klage på avvisningen av krav om statstilskudd til BFD.
Brevet finner du her.

16. januar 2024

Purring på BFD

Over to måneder har gått siden BFD fikk tilsendt vår klage fra SFAG den 10. november 2023, og over en måned har gått siden BFD skulle ha svart på klagen jf. Forvaltningsloven § 11 a. Vi purrer derfor på BFD.
Brevet finner du her.

22. januar 2024

Foreløpig svar i klagesak

BFD tar sikte på å fatte vedtak i saken innen 1 måned. Vi bemerker at BFD mener de ikke mottok klagesaken den 10. november, men heller den 27. november. Forvaltningsloven § 11 a ble likevel her brutt.
Brevet finner du her.

21. februar 2024

Innhenting av informasjon

BFD ønsker en ytterligere redegjørelse på vegansk vigsel. De ønsker en redegjørelse på vårt syn på ekteskap og vigsel, og hvordan dette begrunnes ut fra veganismen NVS baserer seg på.
Brevet finner du her.

29. februar 2024

Sender inn krav om tilskudd for 2024

Dokumentet finner du her.

14. mars 2024

Opplysning av søknad

Vi svarer grundig på BFD sin forespørsel.
Brevet finner du her samt Vedlegg 1, Vedlegg 2 og Vedlegg 3.

14. mai 2024

Purring på svar

Det har nå gått 6 måneder siden vi sendte inn klagen og vi har fremdeles ikke fått opplyst når BFD tar sikte på å fatte vedtak slik vi etterspurte i forrige korrespondanse den 14. mars 2024. Vi purrer derfor på svar og benytter anledningen til å vedlegge oppdaterte vedtekter.
Brevet finner du her samt Vedlegg 1.

22. mai 2024

Behandlingstid på klage

BFD beklager lang saksbehandlingstid, sier saken er til behandling og anslår vedtak er fattet i løpet av juni.
Brevet finner du her.