Vedtekter

§ 1 Om foreningen
1. Foreningens navn er Norsk vegansamfunn og forkortes til NVS.
2. Foreningen ble stiftet 16. desember 2009.
3. Foreningen er en landsdekkende frivillig medlemsorganisasjon.
4. Foreningen er selveiende. Ingen enkeltperson kan disponere foreningens eventuelle formue eller overskudd, og ingen enkeltperson kan stilles ansvarlig for eventuell gjeld eller heftelse.
5. Foreningen er demokratisk og uten partipolitisk eller religiøs tilknytning.

§ 2 Definisjon av veganisme
Foreningen bruker følgende definisjon benyttet av britiske The Vegan Society:
Veganisme er en levemåte som søker å ekskludere, så langt som mulig og praktiserbart, alle former for utnyttelse av og grusomhet mot dyr for mat, klær eller andre formål.


§ 3 Foreningens mål og oppgaver
1. Foreningens mål er et vegansk samfunn som går bort fra utnytting, drap og konsum av dyr, og som anerkjenner at dyr har interesser og rettigheter til å leve og utfolde seg i tråd med deres natur og artsspesifikke behov, uavhengig av nytteverdi for mennesker.
2. Foreningens overordnede oppgave er å fremme veganisme på en positiv, saklig og faktabasert måte, herunder:
a) Fungere som et inkluderende samlingspunkt for veganere og veganinteresserte.
b) Være en kunnskapsbasert informasjonsportal og en synlig aktør i ulike medier.
c) Organisere sosiale treff, foredrag, stands og andre typer arrangementer.
d) Være en pådriver for å øke tilgjengeligheten av veganske varer og tjenester.
e) Representere veganisme og veganere overfor det offentlige og samfunnet forøvrig.


§ 4 Arbeidsmetoder
1. Foreningen er fundert i prinsippet om ikkevold og støtter ikke voldelige aksjoner, arbeidsformer eller ytringer. 2. Foreningen støtter ikke diskriminering på bakgrunn av art, kjønn, etnisitet, seksuell legning eller alder, og vil ikke bruke arbeidsmetoder som innebærer en slik diskriminering.
3. Foreningen anser all utnytting av dyr som uetisk og avstår derfor fra å delta i arbeid som fremmer såkalt dyrevennlige animalske produkter og dyreutnyttende praksiser.


§ 5 Medlemskap
1. Foreningen er åpen for alle som støtter foreningens mål. For å ha stemmerett på årsmøtet må man være medlem og veganer.
2. Et medlemskap er gyldig når innmelding og kontingent er registrert hos sekretær og kasserer.
3. Styret kan med simpelt flertall fremme eksklusjonssak overfor enkeltmedlemmer som aktivt motarbeider foreningen og/eller vedtektene. Medlemmer som ønsker å fremme eksklusjon, kan sende inn forslag med begrunnelse til styret, som kan stemme over saken. Eksklusjonssaken behandles av årsmøtet og vedtas ved 2/3 flertall. Styret kan også med 2/3 flertall velge å suspendere medlemmer frem til førstkommende årsmøte. Det suspenderte medlemmet har anledning til å delta på årsmøtet på lik linje med andre medlemmer frem til vedtaket
er fattet i saken.
4. Kontingenten refunderes ikke ved utmelding.
5. Organisasjonens styre kan fastsette nærmere bestemmelser om medlemskap, i tråd med vedtektene for øvrig.

§ 6 Vedtekter
1. Vedtektsendringer behandles på årsmøtet.
2. Vedtektsendringer må sendes inn til styret som forslag minst 4 uker før årsmøtet, men årsmøtet kan gjøre endringer i forslagene under selve årsmøtet.
3. Endringer i vedtektene må stemmes over og ha minst 2/3 flertall for å vedtas.


§ 7 Årsmøtet
1. Årsmøtet er foreningens øverste organ.
2. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år.
3. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer, så sant kontingenten for det gjeldende året er registrert hos kasserer. Kun veganere har stemmerett på årsmøtet. Før årsmøtet starter skal deltagerne signere på om de er veganere.
4. Årsmøtet har følgende oppgaver:
a) Velge møteleder, samt to representanter til tellekorps. Referent er sittende sekretær.
b) Godkjenne innkalling og dagsorden
c) Behandle årsrapport, samt foregående års handlingsplan og regnskap.
d) Vedta kommende års handlingsplan og budsjett.
e) Behandle innkomne saker og forslag til vedtektsendringer.
f) Fastsette neste års kontingent.
g) Velge nytt styre.
h) Velge ny valgkomité med 3-5 medlemmer, der én utnevnes som leder med hovedansvar. Valgkomitéen konstituerer seg selv. Ved uenigheter har valgkomitéleder avgjørende rett. Medlemmer av valgkomitéen må være veganere og medlem av NVS, og maksimalt to medlemmer kan være avtroppende medlemmer av fjorårets styre. Ved frafall i valgkomitéen finner komitéen selv et nytt medlem. Det sittende styret innstiller kandidater til valgkomitéen.
5. Ingen kan ha mer enn én stemme på årsmøtet, men ikke-møtende medlem kan gi fullmakt til å avgi stemme på sine vegne. Hvert møtende medlem kan delta med inntil to fullmakter. Slik fullmakt skal avgis skriftlig til det møtende medlemmet, som skal levere denne til årsmøtets ordstyrer før godkjennelse av dagsorden.
6. Det åpnes for å avholde årsmøte over internett om det anses som hensiktsmessig. Dette avgjøres av det sittende styret.
7. Gjeldende frister:
a) Første innkalling til årsmøtet skal sendes ut senest åtte uker før møtet. Denne skal inneholde dato og sted for møtet, og alle frister som gjelder. Det er tilstrekkelig at innkallingen inneholder informasjon om by, og at det varsles om nøyaktig adresse i forbindelse med utsending av årsmøtepapirer, jf. punkt b).
b) Årsmøtepapirer skal sendes ut senest to uker før årsmøtet.
c) Referat fra årsmøtet skal sendes ut til medlemmene innen én måned etter årsmøtet er avholdt.
d) All informasjon angående årsmøtet kommuniseres til medlemmene per epost.
8. Ekstraordinært årsmøte:
a) Medlemmene kan når som helst fremsette krav om ekstraordinært årsmøte ved å levere skriftlig begrunnelse til styret. Kravet må stilles av minst 30% av medlemsmassen.
b) Styret kan med simpelt flertall innkalle til ekstraordinært årsmøte.
c) Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres per epost og på foreningens nettside minst to uker før møtet.


§ 8 Styret
1. Styret velges av årsmøtet. Det velges leder, (eventuelt nestleder), sekretær og kasserer, samt ordinære styremedlemmer og varamedlemmer.
2. Styret skal bestå av fem til ti styremedlemmer. Tre av disse kan være varamedlemmer.
3. Styremedlemmer og varamedlemmer skal være veganere og medlemmer av Norsk vegansamfunn.
4. Styrets oppgaver:
a) Har det overordnede ansvaret for foreningen gjennom året.
b) Utarbeide konkrete arbeidsoppgaver ut fra handlingsplan og budsjett.
c) Delegere og fordele organisasjonsoppgaver og ansvarsområder blant styremedlemmer, varamedlemmer, frivillige og andre ressurspersoner.
d) Iverksette vedtatte beslutninger gjort på årsmøtet og styremøter.
e) Håndtere foreningens økonomi.
f) Holde styremøter hvert kvartal og føre møteprotokoll for disse. Styremøter kan foregå fysisk, via telefon eller internett, etter hva styret ser som mest praktisk.
g) Forberede årsmøtepapirer, inkludert å komme med forslag til overordnet budsjett, handlingsplan og størrelse på kontingent, samt avholde årsmøte.
5. Styret er beslutningsdyktig når minst halve styret deltar på styremøtet.
6. Leder og kasserer har signaturrett hver for seg.


§ 9 Oppløsning av foreningen
1. Foreningen kan kun oppløses av årsmøtet. Det kreves et flertall på minst 2/3.
2. Medlemskontingenter refunderes ikke ved oppløsning av foreningen.
3. Foreningens eventuelle eiendeler skal tilfalle andre organisasjoner som deler foreningens visjon og verdier.


*Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. desember 2009. Oppdatert på årsmøte 27. november 2010, 21. januar 2012, 2. mars 2014, 17. januar 2015, 14. februar 2016, 18. februar 2018 og 17. februar 2019.