Norsk vegansamfunn
Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter, Norsk vegansamfunn

§ 1 Formål

Norsk vegansamfunn er et vegansk livssynssamfunn som har som oppgave å fremme veganisme og et vegansk livssyn med fokus på dyrenes perspektiv – og gjennom dette gjøre det lettere for mennesker å ta dyrevennlige valg.

§ 2 Veganisme

Veganisme handler om å anerkjenne at dyr er individer som ikke eksisterer for menneskers skyld, som ikke skal utnyttes for menneskers vaner, tradisjoner eller nytelse, og som bør leve sine liv i den friheten de kan få i naturlige forhold.

Norsk vegansamfunn har denne livssynserklæringen:

Veganismens grunnverdier baseres på ikkevold og anerkjennelsen av at alle dyr, mennesker inkludert, har en iboende verdi uavhengig av nytteverdien for andre. Veganismens virkelighetsforståelse og etikk er forankret i sunn fornuft, kritisk tenkning, og barmhjertighet for alle medskapninger.

Mennesket har en enorm makt over andre dyr, og planeten som helhet. Dette gir oss et unikt moralsk ansvar for å ikke forårsake unødig lidelse og ødeleggelse. Kjernen i vårt livssyn kommer til uttrykk gjennom følgende definisjon av veganisme:

Veganisme er en levemåte som søker å ekskludere, så langt som praktisk mulig, alle former for utnyttelse av og urett mot dyr for mat, klær eller andre formål.

Det følger at vi også tar avstand fra all form for diskriminering av mennesker. Dette inkluderer diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, seksuell legning eller alder.

Vi anser den vitenskapelige metoden som den beste måten å forstå den fysiske verden rundt oss. Livssynet tar ikke stilling til om det finnes en virkelighet utover den vi kan beskrive vitenskapelig.

Grunnet mennesker og dyrs avhengighet av natur og miljø er det essensielt å unngå handlinger som er unødvendig destruktive for planeten vi bor på for nålevende og fremtidige generasjoners beste. Vi anerkjenner egenverdien av et rikt artsmangfold og økosystemer i naturlig balanse.

Vi understreker at vårt livssyn ikke har dogmatiske skrifter. Vi anerkjenner at den enkelte selv må avgjøre hva som er praktisk mulig for dem for å etterleve veganismens grunnverdier.

Denne livssynserklæringen danner grunnlaget for våre verdier i Norsk vegansamfunn (NVS) og ble vedtatt av medlemmene på årsmøtet 11.12.2021.

§ 3 Virksomhet

 1. Norsk vegansamfunns visjon er et samfunn som går bort fra utnytting, drap og konsum av dyr, og som anerkjenner at dyr har interesser og rettigheter til å leve og utfolde seg i tråd med deres natur og artsspesifikke behov, uavhengig av nytteverdi for mennesker.
 2. Vår overordnede oppgave er å fremme veganisme på̊ en positiv, saklig og faktabasert måte, herunder:
  1. Fungere som et inkluderende samlingspunkt for veganere og veganinteresserte.
  2. Være en kunnskapsbasert informasjonsportal og en synlig aktør i ulike medier.
  3. Organisere vegantreff, foredrag, stands og andre typer arrangementer.
  4. Være en pådriver for å øke tilgjengeligheten av veganske varer og tjenester.
  5. Representere veganisme og veganere overfor det offentlige og samfunnet for øvrig.
  6. Tilby veganere faglig støtte om de utsettes for diskriminering.
 3. Gi medlemmene et tilbud om veganske livssynsaktiviteter og seremonier, herunder
  1. Avholde vegantreff og andre seremonier.
  2. Støtte lokalkoordinator i dennes arbeid.

§ 4 Om Norsk vegansamfunn

 1. Livssynssamfunnets navn er Norsk vegansamfunn og forkortes til NVS.
 2. NVS ble stiftet 30. August 2020.
 3. Vi er en landsdekkende medlemsorganisasjon.
 4. Vi er selveiende. Ingen enkeltperson kan disponere foreningens eventuelle formue eller overskudd, og ingen enkeltperson kan stilles ansvarlig for eventuell gjeld eller heftelse.
 5. NVS er demokratisk og uten partipolitisk tilknytning.

§ 5 Medlemskap

 1. Enhver enkeltperson over 15 år og som støtter opp under §§1-3 kan melde seg inn i NVS. Foresatte kan melde inn barn under 15 år.
 2. Det kreves medlemskap i NVS for å være valgbar til tillitsverv i organisasjonen.
 3. Styret kan med simpelt flertall fremme eksklusjonssak overfor enkeltmedlemmer som aktivt motarbeider foreningen og/eller vedtektene. Medlemmer som ønsker å fremme eksklusjon, kan sende inn forslag med begrunnelse til styret. Eksklusjonssaken behandles av årsmøtet og vedtas ved 2/3 flertall. Styret kan med 2/3 flertall velge å suspendere medlemmer frem til førstkommende årsmøte. Det suspenderte medlemmet har anledning til å delta på årsmøtet på lik linje med andre medlemmer frem til vedtaket er fattet i saken.
 4. Organisasjonens styre kan fastsette nærmere bestemmelser om medlemskap, i tråd med vedtektene for øvrig.

§ 6 Arbeidsmetoder

 1. NVS er fundamentert i prinsippet om ikkevold og støtter ikke voldelige aksjoner, arbeidsformer eller ytringer.
 2. NVS støtter ikke diskriminering på bakgrunn av art, kjønn, etnisitet, seksuell legning eller alder, og vil ikke bruke arbeidsmetoder som innebærer en slik diskriminering.
 3. NVS anser all utnytting av dyr som uetisk og avstår derfor fra å delta i arbeid som fremmer såkalt dyrevennlige animalske produkter og dyreutnyttende praksiser.

§ 7 Vedtektsendringer

 1. Vedtektsendringer behandles på årsmøtet.
 2. Vedtektsendringer må sendes inn til styret som forslag minst 4 uker før årsmøtet, men årsmøtet kan gjøre endringer i forslagene under selve årsmøtet.
 3. Endringer i vedtektene må stemmes over og ha minst 2/3 flertall for å vedtas.
 4. Sittende styre kan, med 2/3 flertall, forkaste en vedtektsendring de mener bryter mot §§1-3.
 5. Vedtektsendringer trer i kraft etter årsmøtet.

§ 8 Årsmøtet

 1. Årsmøtet er organisasjonens øverste organ og skal avholdes hvert år.
 2. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Man behøver ikke være veganer for å ha stemmerett, men man bekrefter via sin deltakelse at man er enig i veganske grunnprinsipper gjengitt i § 2. Dette påminner møteleder om i starten av årsmøtet.
 3. Den som er registrert medlem ved årsskiftet, har møte-, forslags-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Hvis en er innmeldt etter årsskiftet, har man møte-, forslags- og talerett. Alle rettigheter forutsetter personlig tilstedeværelse.
 4. Årsmøtet har følgende oppgaver:
  1. Velge møteleder, samt to representanter til tellekorps. Referent er sittende sekretær.
  2. Godkjenne innkalling og dagsorden
  3. Behandle årsberetning, samt handlingsplan og regnskap for foregående år.
  4. Vedta kommende års handlingsplan og budsjett.
  5. Behandle innkomne saker og forslag til vedtektsendringer.
  6. Fastsette kontingent for neste år.
  7. Velge nytt styre.
  8. Velge ny valgkomité med 3-5 medlemmer, der én utnevnes som leder med hovedansvar. Valgkomitéen konstituerer seg selv. Ved uenigheter har valgkomitéleder avgjørende rett. Medlemmer av valgkomitéen må være veganere og medlem av NVS, og maksimalt to medlemmer kan være avtroppende medlemmer av fjorårets styre. Ved frafall i valgkomitéen finner komitéen selv et nytt medlem. Det sittende styret innstiller kandidater til valgkomitéen.
 5. Det åpnes for å avholde årsmøte over internett om det anses som hensiktsmessig. Dette avgjøres av det sittende styret.
 6. Gjeldende frister:
  1. Første innkalling til årsmøtet skal sendes ut senest åtte uker før møtet. Denne skal inneholde dato og sted for møtet, og alle frister som gjelder. Det er tilstrekkelig at innkallingen inneholder informasjon om by, og at det varsles om nøyaktig adresse i forbindelse med utsending av årsmøtepapirer, jf. punkt b). Forslag til årsmøtet skal mottas av styret senest fire uker før årsmøtet.
  2. Årsmøtepapirer skal sendes ut senest to uker før årsmøtet.
  3. Referat fra årsmøtet skal sendes ut til medlemmene innen én måned etter årsmøtet er avholdt.
  4. All informasjon angående årsmøtet kommuniseres til medlemmene per epost.
 7. Ekstraordinært årsmøte:
  1. Medlemmene kan når som helst fremsette krav om ekstraordinært årsmøte ved å levere skriftlig begrunnelse til styret. Kravet må̊ stilles av minst 30% av medlemsmassen.
  2. Styret kan med simpelt flertall innkalle til ekstraordinært årsmøte.
  3. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres per epost og på̊ foreningens nettside minst to uker før møtet.
 8. Sittende styre kan, med 2/3 flertall, legge ned veto mot en avgjørelse årsmøtet har stemt gjennom om de mener den bryter mot §§1-3.
 9. For å ha stemmerett ved årsmøtet må man ha vært medlem i mer enn 3 måneder.

§ 9 Styret

 1. Styret velges av årsmøtet. Det velges leder, (eventuelt nestleder), sekretær og kasserer, samt ordinære styremedlemmer og varamedlemmer.
 2. Styret skal bestå av fem til ti styremedlemmer. Tre av disse kan være varamedlemmer. Valgkomitéen skal etterstrebe å innstille et styre representert med minst 40% kvinner og 40% menn.
 3. Styremedlemmer og varamedlemmer skal være veganere og medlemmer av Norsk vegansamfunn.
 4. Styrets oppgaver:
  1. Har det overordnede ansvaret for foreningen gjennom året.
  2. Utarbeide konkrete arbeidsoppgaver ut fra handlingsplan og budsjett.
  3. Delegere og fordele organisasjonsoppgaver og ansvarsområder blant styremedlemmer, varamedlemmer, frivillige og andre ressurspersoner.
  4. Iverksette vedtatte beslutninger gjort på årsmøtet og styremøter.
  5. Håndtere foreningens økonomi.
  6. Holde styremøter hvert kvartal og føre møteprotokoll for disse. Styremøter kan foregå fysisk, via telefon eller internett, etter hva styret ser som mest praktisk.
  7. Forberede årsmøtepapirer, inkludert å komme med forslag til overordnet budsjett, handlingsplan og størrelse på kontingent, samt avholde årsmøte.
 5. Styret er beslutningsdyktig når minst halve styret deltar på styremøtet.
 6. Leder og kasserer har signaturrett hver for seg.

§ 10 Lokallag

 1. Lokallagets navn er: Norsk vegansamfunn, <lokallagsnavn> lokallag, eller <Lokallagsnavn> vegansamfunn. Bare medlemmer av NVS kan være medlemmer i lokallag.
 2. Lokallaget er forpliktet av Norsk vegansamfunns vedtekter.
 3. Lokallagene kan ha egne vedtekter som fastsettes av hvert lokallag, men disse skal godkjennes av sentralstyret.

§ 11 Oppløsning av Norsk vegansamfunn

 1. Organisasjonen kan kun oppløses av årsmøtet. Det kreves et flertall på minst ⅔ to påfølgende årsmøter.
 2. Medlemskontingenter refunderes ikke ved oppløsning.
 3. Organisasjonens eventuelle eiendeler skal tilfalle andre organisasjoner som deler Norsk vegansamfunns visjon og verdier.