Norsk vegansamfunn
Vårt livssyn

Vårt livssyn

Kjernen i vårt livssyn fremgår av vår livssynserklæring, men vårt livssyn fortjener en mer omfattende beskrivelse og vi skal her gjøre et forsøk på nettopp dette.

Lære og verdigrunnlag

Vi starter med å utdype vår livssynserklæring og klargjør læren og verdigrunnlaget til Norsk vegansamfunn.

Et livssyn vil normalt kjennetegnes ved at den har et sammenhengende syn på menneskets plass i tilværelsen og sentrale spørsmål i livet. Vårt syn på menneskets plass i tilværelsen, og svaret på hvordan vi skal forholde oss til andre, tar utgangspunkt i at mennesket ikke er alene i å ha en egenverdi og en interesse i liv og frihet.

Veganismen til NVS kan tolkes som en videreutvikling av humanisme, men vi tar sterkere og klarere stilling til flere etiske spørsmål siden vi ikke begrenser egenverdi og verdighet til bare vår egen art.

Norsk vegansamfunn representerer et sekulært livssyn og forstår den fysiske verden ut fra den vitenskapelige metode. Det vil si at det vi tror er sant om verden og vår eksistens baserer seg på den rådende vitenskapelige forståelsen av naturen.

I vår livssynserklæring skriver vi at: “Vi understreker at vårt livssyn ikke har noen dogmatiske skrifter eller absolutte sannheter, slik at våre verdier er åpne for revisjon.” Det vi mener her er at ny kunnskap og forskning kan medføre forandringer i hvordan vi ser verden rundt oss, og at denne nye kunnskapen også vil resultere i at våre verdier oppdaterer seg til det bedre. Det betyr at det innenfor veganismen vil kunne være idéer som er åpne for revisjon. Allikevel vil det alltid være slik at “Veganismens grunnverdier baseres på ikkevold og anerkjennelsen av at alle dyr, mennesker inkludert, har en iboende verdi uavhengig av nytteverdien for andre. Veganismens virkelighetsforståelse og etikk er forankret i sunn fornuft, kritisk tenkning, og barmhjertighet for alle medskapninger.” Dette er grunnlaget for vårt livssyn.

En vanlig misoppfatning er at veganisme kun ser på forholdet mellom mennesker og dyr (hvor dyr her tolkes som ikke-menneskelige dyr), men siden mennesker også er dyr, så gjelder samme etikk også for mennesker. Vi mener som en følge av dette at man skal ekskludere, så langt som praktisk mulig, alle former for utnyttelse av og urett mot mennesker.

Vi understreker at vårt livssyn er mer enn livsstilen veganisme. Selv om veganismens grunnverdier ligger i bunn, utvider vi den til et livssyn som tar stilling til menneskets plass i tilværelsen og gir svar på de sentrale spørsmålene i livet.

Vårt syn på menneskets plass i tilværelsen

I veganismen er evnen til å oppleve lidelse sentral i hvordan vi moralsk skal forholde oss til andre. Siden det er vitenskapelig bevist at dyr, med svært få og usikre unntak, er i stand til å erfare lidelse er vi ifølge vårt livssyn forpliktet til å innlemme dem i den samme etikken vi også mener er riktig for vår egen art (jf. Cambridge Declaration of Consciousness og Montreal Declaration on Animal Exploitation). Merk at å behandle individer fra forskjellige arter med samme etikk ikke betyr å behandle alle likt, men å behandle alle ut fra de samme etiske prinsippene.

Veganisme er et livssyn med etikk skapt av mennesker, og dens gyldighet er derfor uavhengig av hvilke krefter eller prosesser som har formet oss. Veganisme tar altså ikke utgangspunkt i en gud eller overnaturlig kraft.

Kjernen i det veganske livssynet speiles også i fokuset på barmhjertighet for alle skapninger. Et slikt fokus finner man også i andre religioner og livssyn, ikke bare i jainisme og buddhisme, men også i deler av kristendom, islam, jødedom, hinduisme, humanisme og ulike nyreligiøse bevegelser.

Gitt hvordan samfunnet er i konflikt med vårt verdisyn, blir veganisme preget av engasjement for ikke-menneskelige dyr. På samme måte som humanister (og veganere) ville kjempet mot slaveri om dét var ansett som dominerende i samfunnet.

Vårt livssyn handler altså om å ha en konsekvent og sammenhengende etikk for mennesker og alle andre dyr, ikke bare om ikke-menneskelige dyr isolert sett.

Vårt syn på de sentrale spørsmålene i livet

Svarene på de sentrale spørsmålene i livet er fundamentert i livssynserklæringen, og grunnprinsippet i veganisme er en sammenhengende rød tråd i svaret på de fleste spørsmål. Vår virkelighetsforståelse og etikk er forankret i sunn fornuft, kritisk tenkning, og barmhjertighet for alle medskapninger.

Hva er meningen med livet?

Veganismen baserer seg ikke på en forutbestemt mening med livet. Vi er frie til å finne vår egen mening med livet, så lenge det er i tråd med veganismens grunnverdier. Det er ikke åpenbart at vitenskap og kritisk tenkning alene kan gi svar på meningen med livet.

Mening kan skapes og oppleves på ulike måter for ulike mennesker. Dette kan være å knytte relasjoner og fellesskap med andre mennesker og dyr, å møte utfordringer med integritet, og ved å bidra til noe som er større enn oss selv. For mennesker med vårt livssyn kan dette følgelig også innebære å engasjere seg for dyrs rettigheter.

Hvordan kan vi vite hva som er sant eller virkelig?

Vi anser den vitenskapelige metoden som den beste måten å forstå den fysiske verden rundt oss. Hvem som lider er et grunnleggende vitenskapelig spørsmål, og vitenskapen er derfor essensiell for å utøve veganisme på best mulig måte.

Som flere andre livssyn og religioner, har ikke Norsk vegansamfunn dogmatiske skrifter eller absolutte sannheter. Det er hver enkelts oppgave å søke kunnskap og erfaring ved å være åpen for ny viten og tenke kritisk. Usikkerhet er en del av den menneskelige tilstand. Vi må lære å akseptere at vi ikke nødvendigvis kan få svar på alle spørsmål.

Hva er et menneske?

Mennesket er en biologisk organisme i likhet med andre dyr. Mennesker er et pattedyr som hører til blant de store apene.

Mennesket er, som alle nålevende skapninger, et resultat av evolusjon. Evolusjon er en viljeløs mekanisme, som virker uten et mål. Mennesket har derfor ikke en evolusjonær særstilling på jorda, men har som alle andre arter sin nisje i det økologiske systemet som vi er avhengig av.

Vitenskapen har ikke bevist at mennesket er unikt i sin evne til å tenke rasjonelt, reflektere over eget liv, eller ta moralske valg. I veganismen er det menneskets evne til å påvirke naturen, og relativt høyt utviklede evne til å gjøre moralske valg som skiller oss fra andre dyr. I motsetning til en del andre livssyn gir ikke dette mennesker spesielle rettigheter. Det gir mennesket et spesielt ansvar.

Hva skjer når vi dør?

Når vi dør vil de som er glad i oss sørge. Når kroppen til slutt er borte er det vitenskapelig ingenting som tilsier at vi eksisterer lenger, utover de sporene vi satte i verden, og i minnene hos våre bekjente.

Hva er rett og galt?

Det finnes ikke alltid en fasit for hva som er rett og galt, men vi skal så langt som praktisk mulig unngå å skade eller utnytte andre. En handling er i utgangspunktet gal når den skaper et offer som lider, og unntak krever eksepsjonelt gode grunner; sanselig nytelse hos noen andre (på grunn av f.eks. smak) er ikke gyldig grunn. Moral og etikk er skapt av mennesker og vi må bruke barmhjertighet og sunn fornuft for å finne frem til de beste valgene.

Våre livssynsaktiviteter

Veganismen til NVS har mye til felles med humanisme, og kan tolkes som en utvidelse av den. Det er derfor naturlig at seremoniene til NVS inkluderer tradisjonelle borgerlige seremonier som navnefest, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Det er likevel noen ekstra kriterier som må oppfylles for disse seremoniene i NVS. Hovedsakelig at en så langt som praktisk mulig skal unngå produkter og handlinger som medfører unødig lidelse for mennesker og ikke-menneskelige dyr. Måten disse seremoniene vanligvis utføres av andre organisasjoner, er derfor ofte ikke i tråd med vårt livssyn.

På samme måte som for andre sekulære livssynssamfunn, er våre seremonier en felles utøvelse av vårt livssyn. Vi mennesker samler oss for å markere viktige hendelser i livet og for å markere livets gang. Seremoniene er derfor med på bringe veganisme inn i menneskers liv; gjennom seremoniene ivaretar NVS menneskelige behov for tilhørighet, støtte og anerkjennelse. Vi bærer med oss tradisjonene i samfunnet og seremoniene er med på å fortelle historien om hvem vi er. Gjennom å gi tradisjonelle seremonier vegansk livssynsinnhold ivaretar NVS også medlemmenes verdigrunnlag og livssyn.

Vegansk navnefest

En navnefest er en høytidelig feiring av at et nytt menneske har kommet til verden. NVS vil bistå med planlegging av seremonien og en seremonileder vil være til stede og gjennomføre seremonien. Seremonileder vil holde en tale, og det er åpent for foreldrene å si noen ord hvis de ønsker det. Hvis ønskelig, kan faddere for barnet utnevnes.

Seremonien vil skreddersys til foreldrenes ønsker basert på samtaler med seremonileder i forkant.

Vegansk konfirmasjon

En vegansk konfirmasjon bygger på tradisjonelle borgerlige konfirmasjoner, men arrangeres i veganismens rammeverk, både på innhold og utførelse. Konfirmasjonsopplegget består av konfirmasjonsundervisning og en avsluttende konfirmasjonsseremoni (konfirmasjonsdagen).

Selve konfirmasjonsdagen arrangeres som en høytidelig seremoni for konfirmantene og deres nærmeste familie i et passende lokale. Det vil være taler og forskjellige innslag som også konfirmantene kan bidra med. Seremonien avsluttes med at konfirmantene får utdelt et kursbevis for fullført opplæring under konfirmasjonsdagen.

Undervisningen og konfirmasjonsseremonien skal unngå, så langt som praktisk mulig, å forbruke mat eller andre produkter som påfører andre unødvendig lidelse.

Vegansk vigsel

En vegansk vigsel ligner på tradisjonelle borgerlig vigsler. NVS er åpne for å vie alle par som lovlig kan gifte seg i Norge, og brudeparet kan være med på å utforme det meste av seremonien selv. Brudeparet bekrefter at de vil unngå, så langt som praktisk mulig, å forbruke mat eller andre produkter i forbindelse med bryllupet som påfører andre unødvendig lidelse.

Seremonileder skal være et medlem av NVS, identifisere seg som veganer, og ha blitt godkjent som vigsler av styret.

I tråd med vårt livssyn er ekteskap og selve vigselsseremonien tuftet på verdiene kjærlighet, omsorg, likeverd og gjensidig respekt.

For brudeparet er dette en feiring av kjærligheten og en av de viktigste dagene i livet, og det er på sin plass at de skal slippe å potensielt måtte forholde seg til en vigsler med et fullstendig motstridende verdisyn på hva kjærlighet og respekt er. Derfor er det viktig at hele dagen skjer i tråd med veganske verdier. Dette inkluderer rammene rundt vigslingen og hvem som utfører det formelle. Vigselsrett er derfor viktig for NVS slik at ekteskapsinngåelsen i sin helhet kan utføres i tråd med våre verdier.

Vegansk gravferd

En vegansk gravferd bygger på en tradisjonell borgerlig gravferd, men som arrangeres i veganismens rammeverk. For mange er en gravferd et viktig møtepunkt hvor man kan ta et siste farvel med noen de har mistet, og bearbeide følelser for å kunne komme seg videre i livet. Norsk vegansamfunn tilbyr en høytidelig og verdig gravferd i samarbeid med de nærmeste pårørende. En vegansk gravferd skal være fri for unødig lidelse utover pårørendes påkjenning av å ha mistet et medmenneske. 

Det vil kunne være taler og forskjellige innslag for å hedre den avdødes minne og sørge i fellesskap. I et vegansk livssyn er gravferden viktig, siden vi forholder oss til at ingenting tilsier at personen som begraves/kremeres eksisterer lenger. Ved å samles til en begravelsesseremoni kan de etterlatte dele minner, ta farvel og uttrykke sorg i fellesskap, for å lette lidelsene de etterlatte kjenner på når de har mistet en kjær.

Veganske gravferder unngår, så langt som praktisk mulig, å forbruke mat eller andre produkter i forbindelse med gravferden som påfører andre unødvendig lidelse.

Roseseremoni

En roseseremoni er en seremoni unik for vårt livssyn. Deltakere samler seg et stykke unna et slakteri eller annet egnet sted for å bevitne de som blir drept eller utnyttet som en del av det karnistiske systemet som omgir oss.

Seremonien er veldig enkel hvor deltakerne har med en rose, eller noe annet som symboliserer sorg og det uskyldige blodet som blir spilt.

Etter en kort samling går deltakerne bort til selve stedet der seremonien skal holdes, typisk et slakteri.

Selve seremonien er stille og reflekterende. Vi kaller det “å bevitne”.  Målet er å bevitne uretten mot de individene som er på vei til å bli drept, og de som har blitt drept. 

Seremonien er ikke en demonstrasjon, og det vil ikke være rop, appeller eller plakater. Vi unngår også konfrontasjon og konflikt. Seremonien skjer innen lovens rammer.

Etter en tid legges rosene ned, og deltakerne trekker seg unna.

Som i en begravelse vil vi etterpå samles et annet sted for å bearbeide følelsene og dele tanker rundt de skjebnene vi har bevitnet.

Andre livssynsaktiviteter

Dagens samfunn er preget av en holdning som fører til enorme lidelser, utnyttelse og død for andre skapninger. NVS mener at den eneste måten å få slutt på det meste av denne lidelsen er en fremtidig vegansk verden der vegansk livssyn er rådende.

En viktig oppgave for vegansamfunnet er derfor å rekruttere og overbevise så mange nye personer som mulig. Hver person som blir overbevist til å leve vegansk, vil ha stor betydning for de dyrene som slipper å lide og dø som direkte konsekvens av den personens valg. Siden livssynssamfunnets vekst har en direkte målbar og tydelig konsekvens, umiddelbart her og nå for hvert nye medlem, er vekst og rekruttering sentralt. Norsk vegansamfunn støtter aktivt opp under rekruttering. 

Vår strategi for rekruttering er å legge til rette for at de som er interesserte søker kontakt. Synlighet er derfor også viktig.

NVS er en liten organisasjon, og flere av våre aktiviteter har i praksis gått under begrepet “vegantreff”. Vegantreff er et paraplybegrep for fysiske eller digitale møter i regi av NVS som kan inneholde én eller flere av følgende aktiviteter/formål:

 • Sosiale treff
  Noen sammenkomster har ikke annet formål enn å fungere som sosiale arenaer for veganere og veganinteresserte. De har ikke nødvendigvis som mål å fungere som utøvelse av livssyn. Sosiale treff er av erfaring en viktig arena for å skape samhold. Mange veganere opplever å være ganske alene om å ha et vegansk livssyn i egen krets. Ofte møter vi også mye motstand mot både livssynet, og måten vi praktiserer det på. Derfor er det av stor betydning å oppleve tilhørighet og samhold med andre i livssynssamfunnet. Sosiale veganske treff har også en viktig funksjon i å ta vare på eksisterende veganere slik at så få som mulig faller fra.
 • Rekruttering
  Det er et viktig mål for NVS å rekruttere veganere og spre vårt livssyn. Vi har forskjellige arenaer for rekruttering, men våre egne vegantreff er likevel det vi anser som den beste arenaen.
 • Videreutvikling av livssynet
  Vegantreffene har en viktig funksjon som en arena for å systematisere og videreutvikle livssynet, på samme måte som andre livssynssamfunn avholder for eksempel «filosofikaféer» for å utforske og videreutvikle sitt livssyn. Disse ledes av en fra styret, og tar ofte for seg forhåndsbestemte temaer. Eksempler på samtaletemaer på tidligere vegantreff inkluderer både pragmatiske temaer som “Aktiv for dyrene i hverdagen”, og moralfilosofiske temaer som “Filosofiprat om livssynserklæringen”, og “Veganisme: Det neste moralske paradigmeskiftet”.
 • Digitale treff
  Våre digitale vegantreff kan være digitale versjoner av alle de særskilte formene for vegantreff nevnt over. De kan derfor være direkte knyttet til utøvelse av livssynet, men kan også være av mer sosial og samholdsdannende natur. De digitale vegantreffene er et viktig virkemiddel for integrering og inkludering av alle medlemmer for å bedre kunne systematisere og videreutvikle livssynet. At de er digitale åpner dørene for de som av fysiologiske, psykososiale eller geografiske årsaker ikke kan komme på fysiske treff.
 • Måltid
  Vi anser det som å ha en viktig symbolsk verdi å dele et vegansk måltid med andre som verdsetter liv på samme måte som en selv. Den sterke følelsen av tilhørighet til felles livssyn dette skaper for veganere er viktig for utøvelsen av vårt livssyn.

NVS tror inkludering er den beste og mest etiske måten å rekruttere på. Derfor er våre vegantreff åpne for alle som er nysgjerrige eller ønsker å komme. Målet med dette er å rekruttere nye veganere, skape samhold og å systematisere og videreutvikle vårt livssyn i fellesskap.