Norsk vegansamfunn
Livssynserklæring

Livssynserklæring

Norsk vegansamfunns livssynserklæring

Veganismens grunnverdier baseres på ikkevold og anerkjennelsen av at alle dyr, mennesker inkludert, har en iboende verdi uavhengig av nytteverdien for andre. Veganismens virkelighetsforståelse og etikk er forankret i sunn fornuft, kritisk tenkning, og barmhjertighet for alle medskapninger.

Mennesket har en enorm makt over andre dyr, og planeten som helhet. Dette gir oss et unikt moralsk ansvar for å ikke forårsake unødig lidelse og ødeleggelse. Kjernen i vårt livssyn kommer til uttrykk gjennom følgende definisjon av veganisme:

Veganisme er en levemåte som søker å ekskludere, så langt som praktisk mulig, alle former for utnyttelse av og urett mot dyr for mat, klær eller andre formål.

Det følger at vi også tar avstand fra all form for diskriminering av mennesker. Dette inkluderer diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, seksuell legning eller alder.

Vi anser den vitenskapelige metoden som den beste måten å forstå den fysiske verden rundt oss. Livssynet tar ikke stilling til om det finnes en virkelighet utover den vi kan beskrive vitenskapelig.

Grunnet mennesker og dyrs avhengighet av natur og miljø er det essensielt å unngå handlinger som er unødvendig destruktive for planeten vi bor på for nålevende og fremtidige generasjoners beste. Vi anerkjenner egenverdien av et rikt artsmangfold og økosystemer i naturlig balanse.

Vi understreker at vårt livssyn ikke har dogmatiske skrifter. Vi anerkjenner at den enkelte selv må avgjøre hva som er praktisk mulig for dem for å etterleve veganismens grunnverdier.

Denne livssynserklæringen danner grunnlaget for våre verdier i Norsk vegansamfunn (NVS) og ble vedtatt av styret i NVS 23.11.2020.