Forskjellige paradigmer
Forskjellige paradigmer

Forskjellige paradigmer

Av Jørund Aase Falkenberg

Publisert 22. desember (www.nyemeninger.no). En kommentar i debatten Mennesker og dyr startet av Truls Wyller 21. desember.

Etter min mening ser vi i dag en kollisjon mellom to paradigmer, blant annet i denne debatten. Det gamle paradigmet ser det som en nødvendig rett at mennesket kan bruke ikke-menneskelige dyr til sin fordel. Innenfor det nye paradigmet kan man ikke rettferdiggjøre å bruke dyr slik det har vært tradisjon for. Som det er i alle konfrontasjoner mellom forskjellige paradigmer, snakker man forbi hverandre, fordi man har forskjellig grunnlag for diskusjonen. Likevel, det er en utvikling, en endring i diskusjonsklimaet, en forskyvning av grensen. Man skal ikke gå mange år tilbake i tid før denne debatten ikke ville vært mulig. At mennesker som mener at bruk av dyr kan sammenlignes med menneskelig slaveri og ønsker et samfunn uten denne uretten kommer til orde, er et nytt fenomen. At dette kan diskuteres i et offentlig ordskifte tyder på at noe har skjedd.

Kampen mellom paradigmer vil være en kamp om hvilket som passer best med observasjoner og meninger i samtiden og hvilket som har størst utviklingsmulighet for framtiden. De som opererer innenfor et paradigme som utfordres av et nytt vil naturligvis føle seg truet og vil kjempe for å bevare gyldigheten av det de er vant med å ha som grunnlag. Men når man er bevisst denne tendensen er det også mulig å stille seg kritisk til dette.

Det nye paradigmet forutsetter ikke at mennesker og dyr av andre arter settes på lik linje. Det innebærer ikke nødvendigvis at verden blir flat, at alt har like stor verdi. Man kan fortsatt mene at mennesket er en art med høyere utviklete evner innen flere felt enn andre dyr. Å si at mennesket er vesensforskjellig fra andre dyr blir nok vanskelig. Tross alt er vi enige om at mennesket har vært gjennom en evolusjon som medfører at vi bare er en gren av det samme utviklingstreet som alle dyr tilhører. At mennesket skulle være vesensforskjellige kan likevel ikke være noen grunn til at vi skulle ha rett til å behandle andre dyr dårlig. Grunnlinja i det nye paradigmet er at det ikke er noen grunn til ikke å inkludere individer fra andre arter i den samme sfæren for medfølelse som omfatter mennesker. Om vi skal være konsekvente må grunnene til at vi ikke bør gjøre vondt mot mennesker også gjelde for andre dyr.

Jeg er oppdratt innenfor et paradigme der det ikke stilles spørsmål ved vår bruk av dyr. Jeg har selv sittet rundt middagsbord dekket med kjøttretter og ledd av kommentarer om de sentimentale vegetarianerne. Nå mener jeg tvert imot det begynner å bli tydelig at det er de som insisterer på å fortsette å bruke dyr som er sentimentale, og som har vanskelig for å se nøkternt på saken på grunn av tradisjoner og vaner. Sett fra det nye paradigmet er det ingenting som kan rettferdiggjøre å bruke dyr. Forutsetningen er naturligvis at vi kan leve uten animalske produkter. Det er nok å si at millioner av mennesker på kloden allerede lever vegansk, uten å bruke produkter som stammer fra dyr, og lever gode normale liv: barn, ungdommer, voksne, eldre, toppidrettsutøvere, bodybuildere, akademikere, etc. etc. Det finnes dessuten mye forskning som støtter et vegansk kosthold. Når det så er mulig å klare seg uten bruk av dyr, kan det heller ikke rettferdiggjøres at dyr begrenses, utsettes for lidelse, tas livet av.

Det er forståelig at mennesker mobiliserer motstand mot tanker som oppfattes å true den vante orden, med mors kjøttkaker, ribbe og pinnekjøtt, melkebarten og fiske i et stille fjellvann som bakteppe. Det er naturlig å tenke at man mister noe ved å kutte ut visse typer mat og produkter som man har så mange minner og følelser knyttet til. Når man er innenfor dette paradigmet er det også vanskelig å vite hva det nye inneholder. Man får inntrykk av at det trekkes fra og at ingenting legges til. Sett fra det nye paradigmet er dette et problem som ikke eksisterer. Man kan leve som en konge selv innenfor en kultur som baserer seg på produkter fra dyr, som i dag. Hvor bra vil det ikke bli når vi som samfunn legger forholdene til rette for og satser på utvikling av veganske løsninger. Det handler om å bygge opp en ny positiv kultur bygget på frihet og rettferdighet for alle, bærekraft og helse.