Veganisme og miljøet
Veganisme og miljøet

Veganisme og miljøet

Gjennom det 20. århundre fikk en voksende befolkning og industrialisme en ødeleggende effekt på miljøet. Global oppvarming, omfattende forurensning, avskoging, ødeleggelse av landområder og utryddelse av ulike arter er bare noen av problemene vi nå står ovenfor.

Tekst publisert av The Vegan Society, og oversatt til norsk av Norsk vegansamfunn

Hvor store konsekvensene av slike enorme miljøødeleggelse vil bli, er umulig å si, men vi vet at påvirkningen på menneskeheten vil bli svært skadelig i den utviklede verden. Med flere hundre millioner av mennesker som allerede ikke har nok mat til å møte sine basale behov, og milliarder av mennesker som mangler tilgang til trygge vannforsyninger, er det viktig at vi finner bærekraftige metoder for matproduksjon som ikke fører til videre ødeleggelser av planetens helse.

«Removing the causes of environmental degradation is often more effective than seeking to control the symptoms.» – Cornelis de Haan, Livestock Adviser to the World Bank. [1]

Jordbruk er generelt et av de mest ressurskrevende og miljøødeleggende aspektene ved industriell livsførsel. Det dette betyr for oss som individer, er at om vi prøver å redusere bruken av bil, begrense mengdene vann vi sløser vekk, bli mer energieffektive og generelt minske vår påvirkning på miljøet, da burde vi også se nærmere på matvanene våre.

Mennesker blir i økende grad oppmerksomme på den direkte sammenhengen mellom hva de spiser hver dag og planetens helse. Miljøbevisste forbrukere er ikke bare bekymret over transportlengde, plassmangel, bruk av sprøytemidler og bruk av GMO (genmodifiserte organismer), men setter også spørsmålstegn ved den miljømessige bærekraften til moderne, industrielt husdyrhold. Bønder ble tidligere sett på som «vokterne av landet», men det overtakende bildet av moderne, industrielt landbruk er et bilde av ødeleggelse og sløsing.

Verdens produksjon av kjøtt har blitt firedoblet de siste 50 årene og «matdyr» utnummererer nå mennesker med mer enn 3 til 1. [2] Med andre ord, populasjonen av matdyr ekspanderer langt raskere enn populasjonen av mennesker. Denne trenden bidrar til alle miljøproblemene vi allerede har.

En rapport fra United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO), US Agency for International Development (USAID) og The World Bank konkluderer med at industrielt husdyrhold «direkte påvirker land, vann, luft og biodiversitet gjennom dyreutslipp, bruk av fossile brennstoffer og erstatning av dyregenetiske ressurser. I tillegg påvirker det den globale landbasen indirekte gjennom sin effekt på det dyrkbare landskapet som er nødvendig for å ernære seg. Ammoniakkutslipp fra gjødsellagring og anvendelse fører til lokalisert sur nedbør og skrantende skoger.» [3]

Og problemene stopper ikke der.

Fotnoter:
1. C. de Haan Livestock production and sustainable use of the global natural resource base Invited paper to the Congress of the American Veterinary Medical Association
2. Extrapolated from FAO, FAOSTAT Agricultural Data 2002 www.fao.org
3. C. de Haan, H. Steinfeld & H. Blackburn, ‘Livestock and the Environment: Finding a Balance’ FAO, USAID, World Bank, 1998